Εργαστήριο ανάλυσης λυμάτων

Για τον έλεγχο του εισερχόμενου και εξερχόμενου νερού των Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) της Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Κιλκίς, χρειάζεται να λαμβάνονται δείγματα σε χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για παρακολούθηση, μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τεύχος Β΄/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/τεύχος Β΄/26-4-2007) και την τροποποίηση σφαλμάτων ΦΕΚ 986/τεύχος Β΄/18-6-2007, οι Δήμοι & οι Δ.Ε.Υ.Α., ως υπεύθυνοι για τις υδρεύσεις (πόσιμο νερό) και τις αποχετεύσεις (λύματα) (γεωγραφικά όρια ευθύνης τους) έχουν την υποχρέωση να διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις για παρακολούθηση με συχνότητα ανάλογη με την εισερχόμενη παροχή των λυμάτων ή του υδρευόμενου πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λειτουργεί Εργαστήριο το οποίο διαθέτει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, για τον έλεγχο του εισερχόμενου και εξερχόμενου νερού των Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για την εκτέλεση τους. Όλες οι αναλύσεις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές καταγράφονται σε ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο και διατηρούνται Η/Υ και Φακέλους (Ντοσιέ) στα Γραφεία του Εργαστηρίου Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Το εργαστήριο, παρέχει επίσης σε ετήσια βάση επιστημονική υποστήριξη, αναφορικά με την ποιότητα του εξερχόμενου υπερκάθαρου νερού των Ε.Ε.Λ., με οδηγίες, παρατηρήσεις και υποδείξεις για την βελτίωση, εξυγίανση και παρακολούθηση της ποιότητας του.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λειτουργεί και συντηρεί:
1) τρείς(3) Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) με την μέθοδο της ενεργού ιλύος (ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΚΡΗΣΤΩΝΗ)
2) μία (1) με φυσικά συστήματα (ΔΡΟΣΑΤΟΥ).

Αναλυτικότερα οι φυσικοχημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις της κατηγορίας:

1. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους (ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ):

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Ε741-08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ/νση : Τέρμα Προφήτη Ηλία Κιλκίς Τηλ.: 2341025053 E- mail: biol@deyak.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / Results

Περιγραφή δειγμάτων / Samples description

Δειγματοληψία / Sampling

Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling day

Είδος ανάλυσης / Type of analysis

 

Λύμα / Waste

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ

 

Φυσικοχημική / Physicochemical

 

Φυσικοχημικές παράμετροι / parameter

Μονάδες / Units

Τιμή / Result

Παρατηρήσεις / Remarks

Θερμοκρασία

Χρώμα

pH

Αγωγιμότητα

Αιωρούμενα στερεά

Νικέλιο

C.O.D.

B.O.D5

Διαλυμένο οξυγόνο

Χρώμιο 3

Χρώμιο 6

Χαλκός (Cu)

Ολικός Σίδηρος (Fe)

Ψευδάργυρος (Zn)

Μαγγάνιο (Mn)

Ελεύθ. χλώριο

Φθοριούχα (F- )

Θειώδη

Θειούχα

Νιτρικά σε άζωτο

Νιτρώδη σε άζωτο

Αμμωνιακά(ΝΗ4)

Φώσφορος

Ολικά κολοβακτηριοειδή

ºC

Μονάδες Pt/Co

Μονάδες pH

μS/cm

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

ΜΠΝ

 

 

 

20°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100ml

Προηγήθηκε βαθμονόμηση

 

 

Έγινε βαθμονόμηση

 

 

 

 

Προηγήθηκε βαθμονόμηση


Κιλκίς, .. / .. / 2016
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ/νση : Τέρμα Προφήτη Ηλία Κιλκίς Τηλ.: 2341025053 E- mail: biol@deyak.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / Results

Περιγραφή δειγμάτων / Samples description

Δειγματοληψία / Sampling

Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling day

Είδος ανάλυσης / Type of analysis

Λύμα / Waste

ΕΞΟΔΟΣ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ

 

Φυσικοχημική / Physicochemical

Φυσικοχημικές παράμετροι / parameter

Μονάδες / Units - Τιμή / Result

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

Παρατηρήσεις / Remarks

Θερμοκρασία

Χρώμα

pH

Αγωγιμότητα

Αιωρούμενα στερεά

Νικέλιο

C.O.D.

B.O.D5

Διαλυμένο οξυγόνο

Χρώμιο 3

Χρώμιο 6

Χαλκός (Cu)

Ολικός Σίδηρος (Fe)

Ψευδάργυρος (Zn)

Μαγγάνιο (Mn)

Ελεύθ. χλώριο

Φθοριούχα (F- )

Θειώδη

Θειούχα

Νιτρικά σε άζωτο

Νιτρώδη σε άζωτο

Αμμωνιακά(ΝΗ4)

Φώσφορος

Ολικά κολοβακτηριοειδή interrete.

ºC

Μονάδες Pt/Co

Μονάδες pH

μS/cm σε 20°C

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

ΜΠΝ/100ml

300 C στην έξοδο βιολογικού

50

6,0 - 8,5

1200

25

0,5

45

15

>3

1,5

0,3

1

15

5

1,5

0,5

8

0,7

10

1

1,5

1

 

 

Προηγήθηκε βαθμονόμηση

Έγινε βαθμονόμηση του οργάνου

 

 

 

 

Προηγήθηκε βαθμονόμηση

*Οι ανώτατες παραδεκτές συγκεντρώσεις ορίζονται από την υπ’ αριθμόν ΤΥ3019/2-9-1987 Απόφαση Νομάρχη Κιλκίς

Κιλκίς, .. / .. / 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ


2. περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους (ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ):


Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Ε741-08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ/νση : Τέρμα Προφήτη Ηλία Κιλκίς Τηλ.: 2341025053 E- mail: biol@deyak.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / Results

 

Περιγραφή δειγμάτων / Samples description

Δειγματοληψία / Sampling

Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling day

Είδος ανάλυσης / Type of analysis

 

Λύμα / Waste

ΕΙΣΟΔΟΣ Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ

 

Φυσικοχημική / Physicochemical

 

Φυσικοχημικές παράμετροι / parameter

Μονάδες / Units

Τιμή / Result

Παρατηρήσεις / Remarks

 
pH

Αγωγιμότητα

Αιωρούμενα στερεά

C.O.D.

B.O.D5

Νιτρικά σε άζωτο

Αμμωνιακά(ΝΗ4)

Φώσφορος

ºC

Μονάδες Pt/Co

Μονάδες pH

μS/cm

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

 

20°C

Προηγήθηκε βαθμονόμηση

Έγινε βαθμονόμηση


Κιλκίς, 23 / 01 / 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ/νση : Τέρμα Προφήτη Ηλία Κιλκίς Τηλ.: 2341025053 E- mail: biol@deyak.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / Results

 

Περιγραφή δειγμάτων / Samples description

Δειγματοληψία / Sampling

Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling day

Είδος ανάλυσης / Type of analysis

 

Λύμα / Waste

ΕΙΣΟΔΟΣ Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ

 

Φυσικοχημική / Physicochemical

 

Φυσικοχημικές παράμετροι / parameter

Μονάδες / Units - Τιμή / Result

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

Παρατηρήσεις / Remarks

pH

Αγωγιμότητα

Αιωρούμενα στερεά

C.O.D.

B.O.D5

Νιτρικά σε άζωτο

Ολική αμωννία

Φώσφορος

Μονάδες pH

μS/cm σε 20°C

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

6,0 - 8,5

-

75

250

80

-

40

30

Προηγήθηκε βαθμονόμηση

Έγινε βαθμονόμηση του οργάνου

*Οι ανώτατες παραδεκτές συγκεντρώσεις ορίζονται από την υπ’ αριθμόν ΤΥ3019/2-9-1987 Απόφαση Νομάρχη Κιλκίς

Κιλκίς, 23 / 01 / 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα λαμβάνονται δείγματα από την Είσοδο-Έξοδο όλων των προαναφερθεισών Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς μία (1) φορά μηνιαίως. Αν υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις Εξόδου από τα ανώτατα παραδεκτά όρια όπως αυτά ορίζονται στα έντυπα φυσικοχημικών αναλύσεων Εξόδου τότε γίνονται ανάλογες παρεμβάσεις στον Η/Μ Εξοπλισμό και στην χημική δοσολογία με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος ώστε μετέπειτα με συμπληρωματική μέτρηση η όποια απόκλιση να τεθεί εντός των νομοθετικών ορίων.Αρχική Xημικό εργαστήριο Εργαστήριο ανάλυσης λυμάτων
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης