Ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού

Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες του Δήμου Κιλκίς, η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καταρτίζει προγράμματα συστηματικών ελέγχων της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία: ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ της ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2015/1787 ΕΕ" και την Π/112/1057/12.2016 (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016) “Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης”.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που είναι εξοπλισμένο και στελεχωμένο ώστε να καλύπτει πλήθος μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων αλλά και από εξωτερικά συνεργαζόμενα εργαστήρια που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για εξειδικευμένες μετρήσεις (βαρέα μέταλλα, οργανικές και ραδιενεργές παράμετροι).

Το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., παρέχει σε ετήσια βάση επιστημονική υποστήριξη, αναφορικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με οδηγίες, παρατηρήσεις και υποδείξεις για την βελτίωση, εξυγίανση και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

Στους συγκεντρωτικούς πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων που πραγματοποιoύνται σε δείγματα νερού των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.ΚΑρχική Xημικό εργαστήριο Ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης