ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ..ΑΔΑ_ ΩΦΛΔΟΛΚ8-Τ7Φ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑΜ:20PROC006971211

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21.112,50€ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης