«Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Ένταξη της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3276/24-03-2023

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ :25.763.181,77€


«ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β΄ΦΑΣΗ»,

προϋπολογισμού 11.661.561,64 € ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

«ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α΄ΦΑΣΗ»,

προϋπολογισμού 11.038.197,40 € ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

προϋπολογισμού 2.270.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων σε καταναλωτές δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων,

ισχύος 494kWp ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)», προϋπολογισμού: 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).
Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης