ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019». Προϋπολογισμού: 42.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 52.080,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

** ΑΚΥΡΟ ** ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΣΧΥΩΝ ΑΠΟ 11-07-2019)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ (11-07-2019)

Ορθή επανάληψη Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης