ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΣΥΓΓΡ_ΥΠΟΧΡ_ΗΛΕΚΤΡ_ΥΛΙΚ_2020

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ (EXCEL)

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020

ΤΕΧΝ_ΠΕΡΙΓΡ_ΗΛΕΚΤΡ_ΥΛΙΚ_2020

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης