Γραφείο Λογιστηρίου

Γραφείο Λογιστηρίου

Το Γραφείο Λογιστηρίου μεριμνά για την λογιστική παρακολούθηση και διεκπεραίωση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης καθώς επίσης για τον έλεγχο υλοποίησης αυτών.

Στις αρμοδιότητές του γραφείου είναι :

 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και επιταγών.
 • Η έκδοση γραμματίων είσπραξης.
 • Η μέριμνα για εμπρόθεσμη είσπραξη και απόδοση υπέρ Τρίτων πάσης φύσεως κρατήσεων, φόρων και χαρτοσήμων.
 • Η παρακολούθηση Φ.Π.Α.
 • Η τήρηση στατιστικών οικονομικών στοιχείων.
 • Η σύνταξη αλληλογραφίας σε θέματα οικονομικά.
 • Η σύνταξη ισολογισμού, γενικής εκμετάλλευσης, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικών.
 • Η παρακολούθηση και εκτέλεση ετήσιου προϋπολογισμού και μέριμνα για τις επιβαλλόμενες αναμορφώσεις αυτού.
 • Ο έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού.
 • Ενεργεί το σύνολο των πληρωμών και εισπράξεων της επιχείρησης ανεξαρτήτου αιτίας, μεριμνά για την είσπραξη των οφειλών και θέτει υπόψη των ανωτέρων κάθε περίπτωση οφειλής που πρέπει να συζητηθεί.
 • Η επιμελείται την τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων ταμείου, την συνεχή ενημέρωση αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
 • Η σύνταξη ημερήσιας κατάστασης ταμείου, η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία, τα οποία και θέτει υπόψη των ανωτέρων.
 • Η εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού.


Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Λογιστηρίου
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης