Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)Τιμολογιακή πολιτική έτους 2011 (Απόφαση 2011.02.02.01.01.02).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)Απόφαση επί προδικαστικών προσφυγών της ΑΚΑΤΤ ΑΕ και ΤΕΧΝΩΡ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Απόφαση επί του Πρακτικού 2 της Ε.Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ

1.Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής έτους 2011(κατηγορία 5: ειδικά τιμολόγια)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1.Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας « Καθαρισμός ΕΕΛ Κιλκίς για το έτος 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού: «Αποχετευτικά δίκτυα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)Δωρεάν παραχώρηση ανοξείδωτης υδροφόρας στο Δήμο Κιλκίς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΑΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)Ορισμός επιτροπής εισήγησης για ανάθεση για το έργο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΚΑΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.11.07.10.01.71)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΤΕΚΑΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1)Απόφαση επί των προδικαστικών προσφυγών για το έργο: « Αποχετευτικά δίκτυα – καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας».


Συνεδριάσεις έτους 2011

Πρακτικά και Αποφάσεις Δ.Σ. έτους 2011
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης