ΦΩΤΟ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά
χαρακτηριστικά αυτής)
Στα πλαίσια της πράξης πραγματοποιείται αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης εντός ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Κιλκίς. Η επέμβαση κρίνεται αναγκαία γιατί τα σημεία που αντικαθίστανται έχουν καταγράψει πολλές και συνεχόμενες βλάβες από
αστοχία των υφιστάμενων αγωγών που είναι από αμίαντο, ονομαστικής διαμέτρου Φ80 -Φ 110 και Φ300. Το γεγονός αυτό είναι
αναμενόμενο λόγω του ότι ο αμίαντος είναι υλικό ευαίσθητο σε όποιες καταπονήσεις είτε από την επιφάνεια του εδάφους είτε και
πλευρικά. Επίσης είναι επιβεβλημένη η αντικατάσταση λόγω του γεγονότος ότι το δίκτυο ύδρευσης έχει κατασκευαστεί το 1964, με
τις ενώσεις των σωλήνων μεταξύ τους (ανά έξι μέτρα με ζιμπώ και ελαστικές φλάντζες στεγάνωσης) να έχουν υποστεί
πολυμερισμό, με αποτέλεσμα συχνές διαρροές. Πιο συγκεκριμένα: α) για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ», πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή και επίχωση
σκάμματος), τοποθέτηση 13.828,70 μ. δικτύου ύδρευσης ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ90, 400 μ ον. διαμέτρου Φ125 και 432 μ
ονομαστικής διαμέτρου Φ315 (ονομαστικής πίεσης 10 atm στο σύνολο των αγωγών), τοποθέτηση 67 φρεατίων για έλεγχο του
δικτύου, αποκατάσταση των σκαμμάτων με άσφαλτο, συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης, β) για το υποέργο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)», αναμένεται να
τοποθετηθούν 14.412,60 μ. δικτύου ύδρευσης ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ90, 907 μ ον. διαμέτρου Φ200 και 50 μ ονομαστικής
διαμέτρου Φ315 (ονομαστικής πίεσης 10 atm στο σύνολο των αγωγών), τοποθέτηση 66 φρεατίων για έλεγχο του δικτύου,
αποκατάσταση των σκαμμάτων με άσφαλτο, συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Για την κατασκευή του
έργου έγινε και θα γίνει εκσκαφή κατά μήκος εσωτερικού υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης του Κιλκίς. Το υλικό του αγωγών
είναι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Οι
υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης (από αμίαντο) θα παραμείνουν στο σκάμμα. Σε περίπτωση θραύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών
θα απομακρύνονται τηρώντας ρητά όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από
αμίαντο. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να προμηθευτεί την απαιτούμενη άδεια διαχείρισης του υλικού αμιάντου από την αρμόδια
υπηρεσία και να συνεργαστεί με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης. Το υπό κατασκευή έργο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο Δήμο Κιλκίς, σε εντός σχεδίου περιοχή του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Κιλκίς, επί δημοτικών ασφαλτοστρωμένων οδών της πόλης του Κιλκίς. Τέλος αναφορικά με το υποέργο
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» θα γίνει με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και θα αφορά στην επίβλεψη των εκσκαπτικών
εργασιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)».Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» ΦΩΤΟ ΕΡΓΟΥ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης