«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5110608

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5110608 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

ΠΡΑΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Το έργο αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας ποσίμου νερού του Δήμου Κιλκίς, για την απομάκρυνση της θολότητας από το νερό του Δήμου Κιλκίς προέρχεται από τις γεωτρήσεις ύδρευσης του δικτύου Γαλλικού καθώς και τα αντλιοστάσια προσαγωγής και τελικής τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου. Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα δέχεται μέση ωριαία παροχή 500 m3/h . Οι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας και οι φάσεις κατασκευής είναι: • Φρεάτιο εισόδου – παράκαμψη της εγκατάστασης • Μέτρηση παροχής • Προεπεξεργασία νερού • Εξάμμωση • Οξυγόνωση • Κροκίδωση – Συσσωμάτωση • Διύλιση • Απολύμανση • Αποθήκευση επεξεργασμένου νερού • Επεξεργασία νερού αντίστροφης πλύσης • Αποθήκευση – εξισορρόπηση • Συμπύκνωση • Μηχανική αφυδάτωση • Λοιπά έργα (Βοηθητικά υδραυλικά δίκτυα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης, σύστημα αυτοματισμών, ελέγχου και τηλεχειρισμού, κτίριο στέγασης όλης της εγκατάστασης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρους και εσωτερικής οδοποιίας, περίφραξη, κλπ.).Το επεξεργασμένο πόσιμο νερό θα διατίθεται στο πολεοδομικό συγκρότημα Κιλκίς προς κατανάλωση (Δεξαμενή λόφου Αγίου Γεωργίου) με καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου DN 500 από ελατό χυτοσίδηρο μήκους 7.065 μέτρων μήκους. Το δίκτυο ύδρευσης θα παρακολουθείται σε όλο το μήκος του από σύστημα τηλεελέγχου.

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Το έργο αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας ποσίμου νερού για την Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς. Από τέσσερεις υφιστάμενες γεωτρήσεις (Γ1 – Γ4), μέγιστης συνολικής δυναμικότητας 545,00 m3/h, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν από το έτος 1987, το νερό θα οδηγείται στην Μονάδα Επεξεργασίας νερού (Διυλιστήριο), προκειμένου την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και της θολότητας. Η θολότητα παρατηρείται από το γεγονός ότι αυτές έχουν βάθος έως 25 μέτρα. Θα γίνει ανακατασκευή των 4 αντλιοστασίων (οικίσκοι, Η/Μ εγκαταστάσεις, αντλητικά συγκροτήματα). Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα δέχεται μέση ωριαία παροχή 300 m3/h . Οι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας και οι φάσεις κατασκευής είναι: • Φρεάτιο εισόδου – παράκαμψη της εγκατάστασης • Μέτρηση παροχής • Προεπεξεργασία νερού • Εξάμμωση • Οξυγόνωση • Κροκίδωση – Συσσωμάτωση • Διύλιση • Απολύμανση • Αποθήκευση επεξεργασμένου νερού • Επεξεργασία νερού αντίστροφης πλύσης • Αποθήκευση – εξισορρόπηση • Συμπύκνωση • Μηχανική αφυδάτωση • Λοιπά έργα (Βοηθητικά υδραυλικά δίκτυα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης, σύστημα αυτοματισμών, ελέγχου και τηλεχειρισμού, κτίριο στέγασης όλης της εγκατάστασης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρους και εσωτερικής οδοποιίας, περίφραξη, κλπ.). Το επεξεργασμένο πόσιμο νερό θα διατίθεται στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης στο Λόφο του Μαυρονερίου η οποία μέσω υφιστάμενου κεντρικού αγωγού υδροδοτεί τις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Πικρολίμνης. Η μεταφορά του νερού από το προτεινόμενο διυλιστήριο προς την δεξαμενή θα γίνει μέσω αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 300 μήκους 11.823 μέτρων μήκους έως την δεξαμενή Μαυρονερίου , ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί αγωγός DN 200 από ελατό χυτοσίδηρο μήκους 3.916 μέτρων μήκους έως την Τ.Κ. Μικροκάμπου. Το δίκτυο ύδρευσης θα παρακολουθείται σε όλο το μήκος του από σύστημα τηλεελέγχου.

Παραδοτέα πράξης: ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

• Κατασκευή διυλιστηρίου αφαίρεσης θολότητας δυναμικότητας 500 m3 /h. • Κατασκευή αντλιοστασίου κατάθλιψης προς την πόλη του Κιλκίς με παροχή 500 m3 /h στις 20atm. • Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού όγκου 2.000 m3. • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 7.065 m, Φ 500 από ελατό χυτοσίδηρο. • Έλεγχος του έργου με σύστημα τηλεελέγχου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

• Κατασκευή διυλιστηρίου αφαίρεσης θολότητας δυναμικότητας 300 m3 /h. • Κατασκευή αντλιοστασίου κατάθλιψης προς την Δεξαμενή Μαυρονερίου με παροχή 300 m3 /h στις 12 atm. • Ανακατασκευή 4 αντλιοστασίων υφισταμένων γεωτρήσεων δυναμικότητας 75 m3/h. • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 11.823 m από ελατό χυτοσίδηρο Φ300 • Κατασκευή αγωγού βαρύτητας μήκους 3.916 m από ελατό χυτοσίδηρο Φ200. • Έλεγχος του έργου με σύστημα τηλεελέγχου.

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:18.493.879,05€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 18.408.879,05€

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 85.000,00Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5110608
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης