Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων

Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων :

Το Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων μεριμνά για τον προγραμματισμό έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευές και επίβλεψη έργων και εγκαταστάσεων, την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, την ανάπτυξη και παρακολούθηση στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης. Στις αρμοδιότητές του τμήματος είναι :

 • Η εκπόνηση, εποπτεία και έλεγχος μελετών έργων.
 • Η μέριμνα για την έγκριση μελετών από τις αρμόδιες αρχές.
 • Η μελέτη θεμάτων ως προς την σκοπιμότητα χρήσης νέων υλικών και μεθόδων κατασκευής.
 • Η εκπόνηση προϋπολογιστικών στοιχείων κόστους έργων.
 • Η μελέτη για την επέκταση των δικτύων σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης της επιχείρησης.
 • Η σύνταξη διακηρύξεων και συγγραφών υποχρεώσεων για την ανάθεση μελετών σε ιδιώτες και εποπτεία των μελετλών αυτών.
 • Η διενέργεια διαγωνισμών και επίβλεψη εργασιών στα μεγάλα έργα.
 • Η επίβλεψη διοίκηση και διαχείριση δομικών έργων από το στάδιο δημοπράτησης μέχρι το τελικό στάδιο της οριστικής παραλαβής αυτών, για την εκκαθάριση και την παράδοση στη λειτουργία.
 • Η άσκηση τεχνικής επίβλεψης για τις προμήθειες των υλικών των σχετικών με τα εκτελούμενα έργα.
 • Η τήρηση αρχείου έργων.
 • Η τήρηση ημερήσιων δελτίων εργασιών.
 • Η μέριμνα για την εκτέλεση όλων των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη μελετών νέων έργων.
 • Η συνεργασία σε τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη G.I.S.
 • Η ανάπτυξη μεθοδολογιών και σχεδίων δράσεως της επιχείρησης σε θέματα ολικής ποιότητας, αναδιάρθρωσης λειτουργιών, με σκοπό την προσαρμογή της επιχείρησης στις συνεχόμενα μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Την υποχρέωση κατανομής του προσωπικού του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όλου του τμήματος.


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης