ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Συμβατικό Ποσό: 656.762,05 €

Μέση Έκπτωση:  54,07 %

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Χρηματοδότηση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΣΕ27510020,  MIS 5001741 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΣΕ27510020 (στο Κ.Α. 11.02.01.01 της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).

ιδιοι πόροι της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: Κ.Α. 11.02.02.07.

φ.π.α.: βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και ο Ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του

Προθεσμία Περαίωσης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης