ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α/Α Συστήματος 85976 (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.026.220,78 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ:616ΧΟΛΚ8-ΗΛΡ & ΑΔΑΜ_19PROC005766410

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ:19PROC005767251

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Εκτύπωση Προϋπολογισμού

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Εκτύπωση Ανάλυσης Τιμών

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΣΥ

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΎΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α/Α Συστήματος 85976 (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.026.220,78 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης