Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Γραφείο Προσωπικού & Μισθοδοσίας

Το Γραφείο Προσωπικού & Μισθοδοσίας είναι υπεύθυνο για την μέριμνα όλων των υπηρεσιακών και μισθολογικών θεμάτων που αφορούν το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της επιχείρησης, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις αρμοδιότητές του γραφείου είναι :

 • Η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται για κάθε θέμα που αναφέρεται σε αυτή είτε αυτεπάγγελτα, είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου, είτε γιατί νεώτερες διατάξεις έχουν επιφέρει μεταβολές στην κατάσταση αυτή και εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις.
 • Η Παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας για τις ασφαλιστικές διατάξεις όλων των ασφαλιστικών οργανισμών.
 • Την τήρηση μητρώου ατομικών φακέλων του τακτικού και έκτακτου προσωπικού το οποίο ενημερώνει για κάθε υπηρεσιακή ή μισθολογική αλλαγή. Ο ατομικός φάκελος κάθε εργαζομένου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλα τα δικαιολογητικά των τυπικών και γενικών προσόντων βάσει των οποίων προσλήφθηκε, τις αποφάσεις πρόσληψης, τοποθέτησής του σε θέση εργασίας και μισθολογικής του κατάταξης καθώς και όλες τις τροποποιητικές αποφάσεις, τις άδειες απουσίας και γενικά ότι αφορά την υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση.
 • Η ενημέρωση της μισθοδοσίας του προσωπικού και η καταχώρηση των μεταβολών που επηρεάζουν την μισθοδοσία.
 • Η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και των αδειών απουσίας.
 • Η επιμέλεια κάθε θέματος που αναφέρεται σε έξοδα κίνησης, παράστασης ή οδοιπορικά της Διοίκησης και του προσωπικού της Επιχείρησης.
 • Προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την πρόσληψη τακτικού και έκτακτου προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την αναγγελία πρόσληψης και λήξης των συμβάσεων εργασίες στους εργαζόμενους και στις αρμόδιες αρχές.
 • Συντάσσει τις μισθολογικές καταστάσεις όλου του προσωπικού της Επιχείρησης.
 • Εκδίδει τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού, επιμελείται και εισηγείται την βελτίωση του συστήματος μισθοδοσίας και παρέχει στοιχεία για την κατάρτιση των συλλογικών συμβάσεων.
 • Εκδίδει κάθε βεβαίωση που αφορά τα στοιχεία μισθοδοσίας και τις κρατήσεις και υποβάλλει προς τα ασφαλιστικά ταμεία όλες τις προβλεπόμενες καταστάσεις.
 • Προγραμματίζει την οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την συνεχή και σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικειμένου εργασίας τους και στις νέες τεχνολογίες.


Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης