«Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων,

ισχύος 494kWp ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)», προϋπολογισμού: 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

προϋπολογισμού 2.270.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων σε καταναλωτές δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
Αρχική Έργα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης