ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης