ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΕΥΧΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης