ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΨΓΛΛΟΛΚ8-ΓΙΡ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_20PROC006768420

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»

ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ».
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης