Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης

Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης

Το Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης μεριμνά για την προμήθεια υλικών και εφοδίων, την αποθήκευση και φύλαξη, τη διαχείριση και συντήρηση αυτών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.

 

 Στις αρμοδιότητές του γραφείου είναι :

 

  • Η κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών της επιχείρησης συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης της σκοπιμότητας αυτών.
  • Η επίβλεψη της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προμήθεια υλικών ή αναλωσίμων.
  • Η μέριμνα συγκρότησης επιτροπών για την διενέργεια διαγωνισμών και για την παραλαβή των υλικών.
  • Η μέριμνα για την σύνταξη των πρακτικών των παραπάνω επιτροπών.
  • Η ορθολογιστική διαχείριση της αποθήκης.
  • Η επιμέλεια της διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής υλικών από την αποθήκη και διακίνησή τους.
  • Η επιμέλεια της έκδοσης παραστατικών για όλες τις διακινήσεις υλικών από και προς την αποθήκη.
  • Η επιμέλεια τήρησης και εφαρμογής κανονισμού διαχείρισης υλικών, με συγκροτημένο μηχανογραφικό σχέδιο.
  • Η μέριμνα για την εκποίηση άχρηστου ή παλαιού υλικού, αφού πρώτα συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για το υλικό αυτό και θα ενεργήσει για την επωφελέστερη αξιοποίηση ή την νομότυπη καταστροφή του.


Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης