ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 32.758,70 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019

ΤΕΥΔ ΑΡΘΡΟΥ 79_ν4412

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 32.758,70 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης