ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΕΥΧΗ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΎΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης