ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ 86635)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_Ψ1ΑΝΟΛΚ8-ΙΚ9

300.050,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ:19PROC005948554

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΣΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

espd-request-v2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ 86635)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης