ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση ιλύος & παραπροιόντων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης και Δροσάτου Έτους 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση ιλύος & παραπροιόντων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης και Δροσάτου Έτους 2019»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ & ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ & ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση ιλύος & παραπροιόντων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης και Δροσάτου Έτους 2019»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση ιλύος & παραπροιόντων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης και Δροσάτου Έτους 2019»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ & ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης