ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΨΙΘΒΟΛΚ8-ΓΦΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2020»

ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης