ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016]

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ (EXCEL)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης